Hồi 01: Tới Núi Tâm Đầu Xem Hang Địa Ngục
  Hồi 02: Chơi Ao Thanh Tâm Dạo Cõi Âm Dương
  Hồi 03: Dạo Cõi Âm Dương Thăm Giao Bộ Sảnh
  Hồi 04: Qua Quỷ Môn Quan Nghe Pháp Của Vạn Pháp
  Hồi 05: Tới Đệ Nhất Điện Luận Bàn Cùng Minh Vương
  Hồi 06: Dạo Đài Gương Soi Ác Nghiệp Xem Tội
  Hồi 07: Dạo Sở Bổ Túc Kinh Điển
  Hồi 08: Dạo Thành Thác Oan
  Hồi 09: Lại Dạo Thành Thác Oan
  Hồi 10: Dạo Đệ Nhị ĐIện Bàn Bạc Với Sở-Giang-Vương
  Hồi 11: Dạo Địa Ngục Bùn Phân Nước Tiểu
  Hồi 12: Dạo Địa Ngục Đói Khát
  Hồi 13: Dạo Cầu Nại Hà Thăm Ngục Vũ Trì
  Hồi 14: Dạo Địa Ngục Giá Lạnh
  Hồi 15: Dạo Đệ Tam Điện Gặp Tống Đế Vương
  Hồi 16: Dạo Địa Ngục Móc Mắt
  Hồi 17: Dạo Địa Ngục Dao Sắt Dao Đồng Lóc Da Mặt
  Hồi 18: Dạo Địa Ngục Treo Ngược
  Hồi 19: Dạo Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật
  Hồi 20: Dạo Đệ Tứ Điện Gặp Gỡ Ngũ Quan Vương
  Hồi 21: Dạo Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật Lần Thứ Ba
  Hồi 22: Dạo Đệ Tứ Điện Gặp Gỡ Ngũ Quan Vương
  Hồi 23: Dạo Địa Ngục Đổ Thuốc
  Hồi 24: Dạo Địa Ngục Nước Sôi Luộc Tay
  Hồi 25: Dạo Địa Ngục Đâm Họng
  Hồi 26: Dạo Địa Ngục Cắt Gân Chặt Xương
  Hồi 27: Dạo Địa Ngục Ong Độc
  Hồi 28: Dạo Địa Ngục Ong Độc Lần Thứ Hai
  Hồi 29: Dạo Địa Ngục Ong Độc Lần Thứ Ba
  Hồi 30: Thăm Vọng Hương Đài Gặp Gỡ Sâm La Vương
  Hồi 31: Hồi thứ 31 đến Hồi thứ 38
  Hồi 39: Hồi thứ 39 đến hếtĐỊA NGỤC DU KÝ
Đánh máy bởi Arnold Tran
Nhà xuất bản Vô Vi ấn hành.


Email   Main

© Copyrighted tamlinh.net