LỆNH CỦA NGỌC HOÀNG


Chủ tịch của bản đường là họ Quan đăng đài.

Thánh Đức dạy: Ngọc Chỉ ban xuống, lịnh cho Thành Hoàng trong vòng 5 dặm,
Phước Thần trong vòng 10 dặm tới nghênh đón, chư sinh hảy nghiêm chỉnh hầu tiếp giá chỉ.

Kim Khuyết Nội Tướng là họ Từ giáng bút.

Thơ:

Duy Hoàng thiết thiết niệm nguyên linh
Thánh Phật thinh thinh cứu khổ kinh
Ngọc Chỉ trung thu ban trực hạt
Nhất luân minh nguyệt chiếu u minh

Dịch:

Tiên cầu tha thiết cỏi huyền linh
Phật tụng vang vang cứu khổ kinh
Ngọc Đế trung thu vừa giáng lệnh
Vầng trăng ngời tỏa chốn U Minh.


Đức thánh dạy: Ta mang sắt chỉ của Ngọc Hoàng xuống đây, đêm nay tuyên đọc. Thần Nhân cúi lạy.

Kính vânNgọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Thuơng Đế u linh cao cả dạy rằng:

Trẫm ở điện Linh Tiêu, lòng lo thế đạo, mắt nhìn bụi đỏ cát đen bay ngộp trời, chốn nhân gian luân thường đảo lộn, nam không trung hiếu, nữ thiếu tiết trinh, cho Tiên Phật là hảo huyền,cho Thần Thánh là chẳng thiên liêng, phong tục tập quán xã hội thì tồi bại, nhân tình nghĩa lý tiêu tan, lòng trẫm đau buồn quá đỗi, không nỡ ngồi yên nhìn chúng sanh đoạ đầy chốn tối tăm mà không cứu. Thấy rằng Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc cõi Nam Thiên cai qủan, có mỡ Trường dạy dỗ chúng sanh phải tốn hao nhiều sức lực của Thần Nhân mới phổ biến được đạo, nay lại mượn tập chí Thánh Hiền quảng độ bến mê, nghiệp cơ bút thăng tiến nghiệp thánh huy hoàng. Nay Trẫm đặc biệt ban lệnh khai mở kho báu kinh điển, mà tên sách là Địa Ngục Du Ký, ra lệnh cho Phật Sống Tế Công chỉ dẩn cặn kẽ cho thuật giả thánh bút Dương Sinh dạo mười điện Địa Ngục rồi về kễ lại tỉ mỉ sự tình cho người đời rõ những thảm cảnh của các linh hồn tội lỗi hầu gặt hái công phu khuyên can giáo hoá. Do đó sách nầy là sách phi phàm, nhân cảm động vì các vị thuộc Thánh Hiền Đường quyết chí không ngừng nên mới được phú cho mệnh lớn tới mức đó, hy vọng chư vị giữ bền được lòng tin, thay Trời giáo hoá. Đồng thời ra lệnh cho các cửa điện chốn U Minh, nếu như mõi khi Du Sinh tới phải mỡ cửa nghênh tiếp, cùng hợp tác để tiện hoàn thành cuốn sách vàng ngọc này, nếu như cãi lệnh chắc chắn sẽ bị nghiêm trị chẳn tha. Kể từ ngày ban lệnh này, cứ mõi kỳ ngồi đồng là dạo Địa Ngục viết sách cho tới khi nào xong mới thôi. Chư vị đã thay trời thi hành mệnh lệnh. ngày nào sách viết xong sẽ luận công tưỡng thưởng cho, chớ có trái lời. Đó là linh của Trẫm".

Kính vâng không sao lãng. Cúi đầu tạ ơn vận Trời ngày rằm tháng 8 năm bính Thìn 1976.© Copyrighted tamlinh.net