HỒI HAI MƯƠI TÁM

 DẠO ĐỊA NGỤC ONG ĐỘC LẦN THỨ HAI

 Phật Sống Tế Công

Giáng ngày mồng 19 tháng 3 năm Đinh Tỵ (1977)

 

Thơ:

Tiên Sư độ ngã thánh ân trường

Hậu đức tình thâm niệm bất vong

Thế thượng hà đa oai đạo tử

Tu thành thần côn đáo công đường.

Dịch:

Thánh Tiên cứu độ đức ân dày

Nghĩa cả tình sâu niệm tối ngày

Cõi thế có nhiều tên bán đạo

Tu thành thần cướp bị lưu đày.

 

Tế Phật:  Thánh Thần Tiên Phật giáng phàm độ nhân, thâu nhận đồ đệ, giáo hoá để tu theo chân lý chẳng qua là muốn người đời phản bổn hoàn nguyên mà tu thành chánh quả. Bậc thầy Trời ân đức sâu dày không gì sánh nổi, cho nên có thể nói "Nhất nhân vi sư, chung thân vi phụ" (Một ngày làm thầy suốt đời làm cha). Lẽ đương nhiên là phải nghe lời thầy dạy, bắt chước hành vi của thầy nhưng cũng có hạng bất nhân ác đức, đang tâm phản đạo, núp bóng thần thánh, mượn danh Tiên Phật để kiếm tiền. Thần Tiên không tu, mà tu thành thần cướp, Thiên Đường không lên được mà lại bị tống xuống Bộ Công Đường, ác nghiệp đó không nhỏ  vậy. Phàm đã vào  cửa thánh mà phạm thánh qui, âm luật phán tội nặng lắm. Người đời bất luận qui y đạo nào thì nên tuân giữ thánh qui lễ tiết đạo ấy để tránh phạm tội không cứu chuộc được. Bữa nay Dương Sinh sửa soạn dạo âm ti, mau lên đài sen.

Dương Sinh:  Con đã sẵn sàng, không biết hôm nay mình đi đâu?

Tế Phật:  Lại đến Địa Ngục Ong Độc coi mấy kẻ phản đạo vong đức bị xử ra sao. Nhắm mắt lại, chúng ta lên đương ... Đã tới nơi, mau xuống đài sen.

Ngục Quan:  Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh trở lại bản ngục để tái tham quan.

Tế Phật:  Hiện tại trên cõi thế có rất nhiều kẻ mượn danh Thần Thánh, khoác áo cà sa tô tượng Bụt để kiếm tiền làm mất vẻ trang nghiêm của Thần Thánh Tiên Phật cùng danh dự của tôn giáo chính thống không ít, cho nên ta đặc biệt trở lại đây lần nữa thâu thập các dữ kiện để khuyên đời.

Ngục Quan:  Phải phải, hai vị theo tôi vào trong, tôi thả vài tội hồn ra, để nó thuật lại những hành vi xấu xa đê tiện của nó lúc còn tại thế cho Dương Sinh nghe.

Dương Sinh:  Đa tạ Ngục Quan! Loài ong độc này bay lượn đầy trời, thấy tội hồn bèn sa tới đốt mọi tội hồn đều bị châm, da thịt sưng húp, đầu nặng mắt hoa.

Ngục Quan:  Không chỉ vậy thôi đâu, còn phát nóng lạnh nữa, vì loại ong độc này chứa nhiều nọc độc, tôi kêu vài tội hồn tới để thuật rõ lúc còn sống phạm những tội gì. Mệnh Tướng Quân tạm thả tội hồn ra khỏi ngục.

Tướng Quân:  Tuân lệnh ...Đã áp giải ba tội hồn tới.

Ngục Quan:  Tội hồn hãy nghe đây, vị này là Phật Sống Tế Công còn vị kia là Dương Thiện Sinh thuộc Đài Trung Thánh Hiền Đường, phụng chỉ viết sách Dịa Ngục Du  Ký, tội hồn hãy thuật rõ tội trạng lúc còn sinh tiền để làm tài liệu khuyên răn người đời.

Dương Sinh:  Xin hỏi tại sao người phải tới đây thụ hình?

Tội Hồn:  Tôi thiệt là không phải, lúc còn sống ở dương gian, tôi làm lý trưởng trong làng. Dân chúng muốn lập miếu, tôi thay mặt thâu góp tiền bạc, rồi gian lận của chung, đem tiền thâu được xài riêng. Sau khi chết mới rõ là đã ăn tiền của Trời Phật thì tội tôi quá nặng, cho nên bị phán đày ở ngục này để thụ hình. Ong độc không chút tình thương, châm đốt người quá đau đớn, nhức buốt chịu không nổi, Dương Sinh nhìn tôi đây, toàn thân sưng đỏ. Người đời đối với chuyện thần  minh phải thật rõ ràng, tiền của thần thánh một xu nuốt cũng khó trôi, ong độc chích tôi là do báo ứng. Ngoài ra thì không còn tội nào khác nữa.

Ngục Quan:  Mi làm lý trưởng đáng lẽ phải vì dân chúng mà phục vụ tạo phước cho con cháu, dân chúng địa phương muốn lập miếu là có lòng hoài niệm, ngưỡng mộ cùng kính mến Tiên Thánh, mi lại nhân cơ hội đó làm tiền, tội khó mà tha thứ. Tội hồn thứ hai hãy cung khai rõ những lỗi lầm lúc sinh tiền.

Dương Sinh:  Xin hỏi sư phụ, bà đã xuất gia, tại sao lại không tới chốn thanh tịnh Tây Phương cực lạc mà lại bị đày xuống địa ngục.

Tội Hồn:  A Di Đà Phật! tội quá! Tội quá! Tôi qui y Thế Tôn thuở mười lăm tuổi, chuyên tu Phật pháp, những tưởng tu thành chánh quả, song vì tự mình không kiên trì giữ đạo, bất luận tiền của thiện nam tín nữ bố thí đều lén giấu xài riêng, không hề đem hết ra tu bổ chùa chiền, mua đầu đèn nhang nến. Khi đọc kinh cuầ siêu cho Phật tử, thì chỉ ê a cho có lệ, gặp lúc quyến thuộc của thiện tín qua đời mời tôi tới để tụng kinh vãng sinh thì phải trả tiền, thù lao nhiều ít căn cứ vào số dòng, số trang trong kinh có thể nói là "tiền nào của nấy". Nếu như Phật tử nghèo mà mời tôi tới thì vẻ mặt rầu rĩ không vui, hối thúc tôi năm lần bảy lượt tôi cũng chẳng buồn đi. Còn nếu gặp được nhà giàu, ắt tận lực bài trí đạo tràng để lấy lòng chủ nhân. Chỉ vì lúc còn sống tham tiền tham của, sau khi chết, Thế Tôn đã không tới tiếp, tôi còn bị đày xuóng Địa Ngục Ong Độc thụ hình, thống khổ vô cùng.

Ngục Quan:  Mi đã là Ni tỳ khưu, xuất gia tu đạo, lấy thanh tịnh làm gốc rễ rèn luyện tâm tính, nhưng lòng trần chưa dứt, ham hưởng thụ nên đã nhận tiền thay cho Phật, hành vi đó không hợp với đạo của thế Tôn cho nên phán mi tới đây thụ hình.

Tế Phật:  Quy y Phật môn là cốt bỏ tánh tục mà lập hạnh tánh thanh, mọi người đều mang họ "Thích" trang nghiêm biết bao, y như Phật vậy, nhưng không vượt qua nổi sự khảo nghiệm của hồng trần, chẳng nghĩ gì tới việc từ bi để độ chúng sinh, cái tâm thế tục này khó mà phối hợp được với tâm bồ tát. Phải quiét tam tam tứ tướng cho sạch mới có thể thấy được Thế Tôn. Tam độc, ngũ uẩn không bỏ thì phải luân hồi sáu kiếp. Mong thiên hạ chúng sinh bất luận học đạo, học Phật, nếu như lòng trần chưa dứt thì khó tới được thiên đường. Bữa nay  thời gian đã trễ, hôm khác lại tới hỏi nữa. Dương Sinh sửa soạn trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh:  Đa tạ Ngục Quan cùng Tướng Quân đã tiếp đãi nồng hậu, chúng tôi phải trở lại Hiền Đường, xin tạm biệt chư vị.

Ngục Quan:  Có điều chi thất thố, xin nhị vị bỏ qua cho, mong gặp lại để được góp ý.

Tế Phật:  Mau lên đài sen.

Dương Sinh:  Con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại Hiền Đường.

Tế Phật:  Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.© Copyrighted tamlinh.net