HỒI HAI MƯƠI

 LẠI DẠO PHỦ HOÀN HỒN BỐN LOÀI SINH VẬT

Phật Sống Tế Công

Giáng ngày mồng 29 tháng 11 năm Bính Thìn (1976)

 Thơ:

Thiên lý chiêu chiêu thùy thuyết vô

Nhân duyên cá dị biệt hình khu

Tu lòng lục đạo khai tân lộ

Mạc học thiên tiền kết võng thù.

Dịch:

Lẽ trời vằng vặc chẳng nên bàn

Khác biệt căn duyên khác biệt thân

Sáu ngã tối tăm tìm ngã mới

Đừng giăng lưới nhện trước thềm hiên.

 

Tế Phật:  Ai nói đạo trời không có báo ứng ? Hãy nhìn bốn loài động vật trâu ngựa, gà vịt, cá tôm, côn trùng, nhân duyên kiếp trước bất đồng cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sanh cao quí nhất nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài, cho nên phải biết quí trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức, để tránh khỏi phải bị đầu thai làm một trong bốn loài động vật, mỗi loài phải giữ một bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa. Từ trong đường súc sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục hoàn nhân thân, đừng giống như con nhện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thoát ra nổi. Dương Sinh sửa soạn dạo địa ngục.

Dương Sinh:  Tuân lệnh, con đã sẵn sàng...

Tế Phật:  Đã tới, phía trước Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, thấy Thiên Tuế cùng quan viên đã chờ sẵn nơi cửa phủ để nghinh tiếp chúng ta.

Dương Sinh:  Bái kiến Thiên Tuê chùng chư vị Tiên Quan, bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, xin chỉ giáo nhiều cho.

Thiên Tuế:  Chớ lễ độ quá mức, bữa trước chưa được đầm luận nhiều, bữa nay mừng đón Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại quá bộ tới thăm. Mời vào trong nghỉ ngơi, đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm.

Dương Sinh:  Không cảm thấy khổ cực chút nào, khi ngồi đài sen chỉ nghe tiếng gió thổi mà thôi.

Tế Phật:  Chúng ta theo Thiên Tuế vào trong phủ nghỉ ngơi một lát.

Dương Sinh:  Đa tạ Thiên Tuê đã tiếp đãi trọng thể.

Thiên Tuế:  Mời uống trà, xin chớ khách sáo.

Dương Sinh:  Bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, do tôi đảm nhiệm việc dạo âm ti, biết là hết sức vinh dự, nhưng còn nông cạn về đạo học, tình hình ở Minh phủ hầu hết lại chưa tỏ tường. Vậy xin Thiên Tuế chỉ cho tôi biết thêm về tình trạng hiện thời của Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, hầu người đời biết rõ mà tránh phạm phải những lỗi lầm.

Thiên Tuế:  Tôi đích thân dẫn Dương Sinh đi thăm sân hành  hình, cùng ở bên cạnh giải thích cặn kẽ, như vậy hẳn là sẽ hiểu rành mạch.

Dương Sinh:  Đa tạ Thiên Tuế.

Thiên Tuế:  Dương Sinh hãy theo tôi tới chính điện.

Dương Sinh:  Tuân lệnh. Kìa! Con nai rừng kia tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế, hình như nó có điều chi muốn nói?

Thiên Tuế:  Đúng đấy, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhuộm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ vì đã không  bảo bọc, bèn bỏ chạy phá giới, phản tục hoàn trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn huỷ báng Thần Phật . Sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba, nai được sanh tại núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương, để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương sống như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay con nai đã hoàn toàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu, để phục hồi nhân thân.

Dương Sinh:  Một niệm nghĩ sai, bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thiệt là đáng sợ. Nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật, sau khi chết đi tại sao lại tự nhiên bị âm sai dắt xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy?

Thiên Tuế:  Tôi xin thưa rõ là: Thiên địa tạo hoá hoàn toàn do một khí vận hành, cho nên trong đạo giáo có thuyết "Nhất khí hoá tam thanh" (một khí hoá ba trong), kỳ thực không phải một khí chỉ hoá được ba trong, mà một khí có thể hoá muôn ngàn. Trời có thiên khí, dất có địa khí, người có nhân khí; trời đất người không lúc nào không một thở ra, một hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, trời ắt sa xuống; địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ; nhân khí dứt tuyệt, người hẳn chết queo. Cái điển chân khí này tức là tâm khí . Gần đây khoa học gia ở dương gian mới chỉ khám phá được cái gọi là "Địa tâm dẫn lực", nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết đó là "Thiên tâm dẫn lực" và "Nhân tâm dẫn lực". Cái gì đục thì ngưng động xuống dưới làm đất, đó là do "Địa  tâm dẫn lực". Tính dục động, đó là "Nhân tâm dẫn lực". Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới. Như trong bốn loại thai sinh, noãn sinh, thấp sinh,và hoá sinh đều do kiếp trước nghiệp trần sâu nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đoạ địa ngục để Diêm Vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được, Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi, bay lên trong không trung, muốn kéo lại, ắt bị káo theo luôn.

Cho nên người đời thành Tiên Phật hay thành ma quỉ đều do kiếp trước tu hay không tu. Còn nếu muốn siêu độ linh hồn tổ tiên thì phải tạo công đức hiện tai, nếu không sẽ tốn ngàn vàng mà vô ích. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Bởi Tiên Phật lấy việc xuất thế, độ người thoát khổ làm đại nguyện, thì kinh sách dạy điều thiện là tiếng lòng của Tiên Phật, cốt yếu giúp người đời tu tâm dưỡng tính, cho nên phổ biến kinh điển, ấn tống sách dạy điều thiện chính là phù ho9.p với lòng của Tiên Phật, công đức đó lớn vô cùng, lấy công đức đó mà hồi hướng cho linh hồn tổ tiên, thì tổ tiên thoát khổ mau lẹ nhất. Như muốn tụng kinh siêu độ cũng phải có kinh sách làm bằng, điểm đó người đời không thể không biết. Ngoài ra, giúp kẻ nghèo thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp.

Dương Sinh:  Lời vàng của Thiên Tuế rất đúng lẽ đạo, Tiên Phật truyền pháp thuyết giáo đều ghi vào kinh sách, phổ kinh in sách đúng là hợp ý trời, công đức đó lớn vô cùng, linh hồn tổ tiên tự nhiên được "Thiên tâm dẫn lực" hút lên chốn siêu sinh cực lạc.

Tế Phật:  Lời của Dương Sinh thật hợp nghĩa đạo "Thiên kinh" tức là "Địa nghĩa", người đời phải hết, đó là nhân cách hoàn toàn, sẽ được dự phần Thiên Tiên vậy.

Thiên Tuế:  Con nai này đã luân hoài ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước, ta xoá bỏ các tội xưa, sai Tướng Quân dẫn con nai này tới Dinh Hoàn Hồn cho nó uống nước hoàn hồn.

Tướng Quân: Tuân lệnh, xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi hầu quan sát cho thật tỏ tường.

Dương Sinh:  Phải phải, đa tạ Tướng Quân. Kế bên quả nhiên có một cái dinh trên đề Dinh Hoàn Hồn, trong đó có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống, con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai có gái, có già có trẻ.

Tướng Quân:  Dương Sinh hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước hoàn hồn cho con nai này uống.

Dương Sinh:  Được, xin cứ tuỳ tiện. Ý! Giống hệt như ma bày thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hai lập tức thay đổi biến thành một ông già khoảng ngoài 50 tuổi, đầu trọc, trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới, đó là tướng mạo sau khi hoàn tục ư?

Tướng Quân:  Đúng đó. Người này đã xuất gia còn hoàn tục, bỏ chay phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loài thú, vì sau khi uống xong nước hoàn hồn ảo thân biến hoá, tức khắc hoàn xác thoát thai, khôi phục nguyên hình.

Dương Sinh:  Không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao?

Tướng Quân:  Vị người nai này hoàn hồn xong thì ngừng, đó là nhiệm vụ của phủ tôi, sau khi phục hồn và xác xong, giao qua Thập Điện, Diêm Dương chuyên lo việc chuyển kiếp ở đây tra xét theo "nhân" kiếp trước, cho tái đầu thai làm người, theo tôi biết những kẻ mà do bản phủ giao, khi chuyển kiếp luân hồi đều giáng sinh vào cá nhà nghèo khổ, hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đày ải, nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sanh cảnh giới tốt đẹp.

Tế Phật:  Dương Sinh, thời giờ có hạn, chúng ta từ giã Tướng Quân, trở lại nơi phủ cáo từ Thiên Tuế.

Dương Sinh:  Đa ta sự chỉ giáo của Tướng Quân, vì giờ trở lại Hiền Đường đã tới, không thể ở lâu, xin tạm biệt.

Tế Phật:  Đa tạ sự chỉ giáo của Thiên Tuế, vì đã trễ giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở về Hiền Đường gấp, ngày khác gặp lại xin lãnh giáo thêm.

Thiên Tuế:  Miễn lễ. Giữ quý vị không tiện, mông lại sớm được tiếp đón quý vị tại bản phủ.

Tế Phật:  Phủ Hoàn Hồn Bốn Loài Sinh Vật, đa số chúng sinh trong thiên hạ đều không rõ, cho nên ta dự tính dẫn Dương Sinh tới xem xét cho thật tỏ tường, hầu tả lại cho người đời hiểu thấu, chắc lần tới sẽ còn làm rộn nhiều hơn nữa.

Thiên Tuế:  Rất hoan nghênh. Tướng Quân thân hành tiễn đưa Tế Phật cùng Dương Thiên Sinh.

Dương Sinh:  Đa tạ Thiên Tuế cùng chư vị Tiên Quan, xin cáo từ.

Tế Phật:  Mau lên toà sen, sửa soạn trở lại Hiền Đường.

Dương Sinh:  Con đã sẵn sàng, xin tiễn bước.

Tế Phật:  Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống toà sen, hồn phách nhập thể xác.© Copyrighted tamlinh.net